A58 Tilburg - Breda

Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files en is te vinden in de file top 50 van Rijkswaterstaat. Op basis van verkeersberekeningen is de verwachting dat er zonder maatregelen structurele filevorming blijft optreden op de A58 tussen Tilburg en Breda. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 6 december 2017 is, op basis van voorgaand onderzoek, afgesproken om voor de A58 tussen Tilburg – Breda een MIRT-verkenning te starten binnen het programma SmartwayZ.NL. Een MIRT-Verkenning is een onderzoeksfase waarin, vanuit een uitgebreide probleemanalyse en verschillende oplossingsrichtingen, wordt toegewerkt naar één voorkeursoplossing voor de A58 tussen Tilburg en Breda.

Fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.

In de Programmaraad SmartwayZ.NL op 17 juni 2020 is de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld, hét startsein voor fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.

De resultaten van de verkenning worden nu opgenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het beschrijft de kansrijke alternatieven voor de A58 en het beoordelingskader dat we gebruiken bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Met de NRD brengen we ook in beeld welke onderzoeksopgave we hebben voor het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). Ondertussen werken we de alternatieven verder uit, zodat we een zorgvuldige analyse kunnen maken van onder andere het oplossend vermogen, de effecten en kosten. Met deze analyse kunnen we een onderbouwde keuze maken van de maatregelen die we nemen in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief en de resultaten van de beoordeling komen vervolgens samen in een ontwerp-structuurvisie. Op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie en het MER, neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing en stelt de structuurvisie vast. Dit moment staat eind 2021 gepland.

 

 

Heeft u vragen?

Hendrik Jan Bergveld

Hendrik Jan Bergveld

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

2016

Uitvraag slimste oplossing

September 2017

Vaststelling probleemanalyse en mogelijke innovatieve capaciteitsoplossingen door programmaraad

6 december 2017

Agendering BO-MIRT

11 december 2017

Notaoverleg MIRT Tweede kamer

4 juni 2018

Ondertekening Startbeslissing Verkenning A58 Tilburg-Breda

2019

Start MIRT Verkenning

Najaar 2021

Einde Verkenning, vaststellen Voorkeursalternatief

2022 en 2023

Planuitwerking

2024

Start realisatie

2026

Werkzaamheden gereed