A58 Tilburg - Breda

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken.

De verkeersafwikkeling -en daarmee de bereikbaarheid- is hier nu al problematisch en verslechtert verder als de omliggende wegvakken uit InnovA58 zijn uitgebreid (2023). Dit wegvak vormt daarbij ook een geschikte experimenteeromgeving voor het testen van prototypes en nieuwe producten. De oplossing wordt zoveel mogelijk gezocht binnen het huidige wegprofiel en optimale benutting daarvan. De slimste oplossing beperkt zich niet tot één maatregel, maar biedt qua oplossingen en tijdsbestek een slim maatregelenpakket.

Opgaven

  • Onderzoeken van de slimste oplossing voor de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid op het wegvak Tilburg-Breda op korte termijn en in de verdere toekomst;
  • Vinden van de benodigde (co)financiering voor oplossingen;
  • Testen van prototypes en nieuwe projecten binnen experimenteeromgeving.

 

Heeft u vragen?

Hendrik Jan Bergveld

Hendrik Jan Bergveld

Functie
Beleidsadvisering mobiliteit
E-mail

Tijdlijn

2016

Uitvraag slimste oplossing

September 2017

Vaststelling probleemanalyse en mogelijke innovatieve capaciteitsoplossingen door programmaraad

6 december 2017

Agendering BO-MIRT

11 december 2017

Notaoverleg MIRT Tweede kamer

4 juni 2018

Ondertekening Startbeslissing Verkenning A58 Tilburg-Breda

2019

Start MIRT Verkenning

Najaar 2020

Voorkeursbeslissing

2022

MIRT-Planuitwerking

2024

(Voorbereiding) Realisatie

2026

Werkzaamheden gereed