A2 Weert - Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers ondervinden ook omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het sluipverkeer heeft ook een negatieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Alternatieve vervoerswijzen 

De verkeersdrukte op de A2 tussen Eindhoven en Weert neemt nog steeds toe.  Daarom hebben we in 2019 onderzocht welke alternatieve vervoerswijzen mogelijk een oplossing kunnen bieden. Welke maatregelen kunnen ontwikkeld worden op het gebied van Openbaar vervoer, Fiets en het onderliggend wegennet? Mogelijke alternatieven zijn geïnventariseerd via de Social Design aanpak. Op 11 maart 2020 is een maatregelpakket ter besluitvorming voorgelegd aan de programmaraad van SmartwayZ.NL. In het rapport "A2 Weert-Eindhoven, Anders reizen" zijn de maatregelpakketten beschreven. Kijk hier voor het rapport ' A2 Weert-Eindhoven, Anders reizen'.

Slimme reis! 

Om de doorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren, startte in augustus 2018 de campagne Slimme Reis! De campagne stimuleerde forenzen om hun auto vaker te laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 10.00 uur te reizen. In maart 2020 eindigde de campagne en inmiddels zijn de resultaten en leerervaringen gepresenteerd. Meer hierover is te vinden in dit bericht.

MIRT-onderzoek en No-regret-pakket

Tijdens het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is de verkeerssituatie onderzocht en zijn oplossingsrichtingen in beeld gebracht die de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren en het sluipverkeer verminderen. Tot en met 2020 is een pakket van maatregelen uitgevoerd. Dit No-regret-pakket is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. We monitoren de weg continue en onderzoeken de effecten van dit maatregelenpakket. 

 

 

Heeft u vragen?

Rina Engelen-Eijgelshoven

Rina Engelen-Eijgelshoven

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

November 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Juni 2017

Besluit tot No-Regretpakket door programmaraad

Eind 2018

Plan van aanpak realisatie No-Regret pakket

Begin 2019

Plan van aanpak maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet gereed

Maart 2020

Besluit maatregelenpakketten Openbaar Vervoer, Fiets en Onderliggend wegennet door programmaraad

Factsheet - A2 Weert - Eindhoven.pdf Grootte: 137 KB | Type: pdf
Rapport Probleemanalyse.pdf Grootte: 4 MB | Type: pdf
Rapport oplossingenfase.pdf Grootte: 2 MB | Type: pdf
Onderbouwing afgevallen maatregelen.pdf Grootte: 711 KB | Type: pdf