A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 en N2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg Eindhoven (A2 en N2) en de A50 Veghel-Eindhoven. De verbetering van de bereikbaarheid van het Veldhovense bedrijventerrein De Run kon niet wachten op afronding van de probleemanalyse. In lijn met het adaptieve karakter van SmartwayZ.NL is besloten door slim te programmeren en in te zetten op korte termijn-maatregelen de meest urgente problemen alvast op te pakken onder de vlag van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven.

Dit soort mobiliteitsopgaven wordt traditioneel gezien als een infrastructureel vraagstuk, maar kan net zo goed worden beschouwd als een gedragsvraagstuk. Immers, als de weggebruikers op een ander tijdstip vertrekken dan zou er geen of kleiner probleem zijn. SmartwayZ.NL kiest daarom voor een fundamenteel andere aanpak. Een design aanpak waarbij niet de infrastructuur, maar de mensen en haar gedrag centraal staan.

De verwachte doorlooptijd van het onderzoek is anderhalf jaar. De probleemanalyse en de globale oplossingsrichtingen werden in het voorjaar van 2019 aangeboden aan de programmaraad en de eindrapportage plus concrete voorstellen voor vervolgacties in de zomer van 2019. Het eindproduct bevat (concrete) voorstellen voor het vervolg.

Bereikbaarheid Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven herbergt een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D (onderzoek en ontwikkeling) en toeleveranciers. Bedrijventerrein De Run in Veldhoven en enkele omliggende economische toplocaties in de Brainport regio groeien snel. Dit heeft positieve effecten op onder andere de economische spin-off in het gebied. Het betekent ook dat de bereikbaarheid, met name op en rondom de Randweg A2/N2 bij Eindhoven, steeds meer onder druk komt te staan. Daarom hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML eind 2018 een breed maatregelenpakket ter waarde van ongeveer €50 miljoen afgesproken.

Samenhangende maatregelen
Het maatregelenpakket moet ervoor zorgen dat met name bedrijventerrein De Run bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren fors blijft groeien. Overheden en het bedrijfsleven investeren gezamenlijk in samenhangende maatregelen om een aantal urgente knelpunten nu aan te pakken.

Op korte termijn zullen reizigers al de eerste effecten zien. Zo startte in januari 2019 onder andere een express busdienst in de spits met 4 tot 6 extra bussen tussen het Centraal Station Eindhoven en De Run in Veldhoven. Op iets langere termijn wordt de fietsinfrastructuur verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen zoals de snelfietsroute De Run-Geldrop. Er komen P&R locaties in combinatie met deelfietsen en shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties in de regio, waarbij de shuttlebussen over de busbaan zullen rijden. Ook zal door maatregelen om het verkeer te sturen de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan (West en Oost) verbeteren.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat niet alleen de infrastructuur wordt aangepast, maar ook dat het bedrijfsleven en overheidsinstellingen hun medewerkers actief gaan stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden, die met dit maatregelenpakket ook verbeteren.

Heeft u vragen?

Stephan Suiker

Stephan Suiker

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

29 september 2017

Programmaraad geeft akkoord op opstarten probleemanalyse

December 2018

Probleemanalyse en globale oplossingsrichtingen gereed

Zomer 2019

Eindrapportage plus concrete voorstellen